Zpět do kurzů

PRINCE2®

Co je projekt

Projekt řeší co, kdy a jak udělat. S jakými zdroji, v jaké kvalitě. A také myslí na rizika.

Řízení projektů dává každé organizaci sílu transformovat vize a plány do reálných podob a posilovat tak vlastní konkurenceschopnost.

A právě projekty nám pomáhají doručovat produkty a služby tak, jak jsme je definovali v Business Case. Projektové řízení je tedy určeno výhradně pro účely realizace změn.

Co je PRINCE2

PRINCE2 definuje projekt jako dočasné prostředí. Od svého vzniku metodika prošla obrovským vývojem a zlepšením. Její popularita rostla natolik, že se v posledních letech stala celosvětovým standardem a nejspolehlivější metodikou pro řízení projektů.

Z mnoha statistik vyplývá, že projektový manažer s platem nad 100.000+ CZK je zpravidla držitelem PRINCE2 certifikace. Je to náhoda? Určitě ne.

Chcete v každém projektu vymýšlet jak bude řízen? Definovat nové postupy, procesy a pravidla? Nebo podpořit recyklaci znalostí a zařídit, že ve výsledku bude každý další projekt řízen levněji, přesněji? Tak přesně o tom je PRINCE2.

Představuje sadu best practices (příklady osvědčené praxe), ktreré vás provedou celým životním cyklem projektů.

Jde o vyzkoušený praktický návod, jak efektivně řídit projekty

 • jakékoliv projekty

 • kdekoliv (odvětví)

 • jakýmkoliv stylem (produktově i agile)

 • Více projektů můžete řídit přes programy (MSP)

Stále častější je řízení s pomocí hybridní verze (kombinace produktového a agilního přístupu), kdy např. jeden tým je kreativní a druhý např. vyrábí hardware.


Co není PRINCE2

Měkké dovednosti nemají zásadní vliv na úspěšnost projektů. Projektový manažer nepotřebuje "obláček" ve formě soft skills nad něčím, jako je metodika.

Potřebuje to, co funguje. A to je metodika řízení projektů. Namísto měkkých dovedností potřebuje vědět, co budou dělat v pondělí, úterý atd..

PRINCE2® naopak obsahuje konkrétní šablony, procesy, integrovanou sadu minimálních znalostí (Témat). Vše je ve formě, která se dá snadno pochopit a okamžitě aplikovat. Např. jak efektivně řídit rizika na projektu.


PRINCE2 Agile

Kombinuje to nejlepší z obou slov

Produkty lze definovat i u agilních projektů. Zde je kvalita typicky definována ve formě backlogu, např. jako „user stories“.

PRINCE2 umožňuje i kombinaci výše uvedeného. Základní kritéria kvality produktu lze definovat jako gigh level požadavky a detaily zpřesňovat v backlogu.

Ať už jde o waterfall, nebo agile,nebo kombinaci uvedeného, produktový přístup nám pomáhá řídit a zpřesňovat „co“ projekt dodává. A rozsekání projektu na výstupy (projektový přístup) má své výhody.

 • efektivnější plánování a identifikace závislostí

 • snažší definice a pochopení rozsahu projektu

 • lepší odhady zdrojů (odhady na konkrétní produkt s definovanou kvalitou)

 • adresná odpovědnost - víme kdo definuje produkt, kdo jej dodává a kdo ověřuje

 • jasné rozhraní / odpovědnost mezi PM a zbytkem týmu, který dodává produkt

PRINCE2 (tradiční)

Produktově orientovaná metodika

Vše to, co projekt dodává nazýváme produkt. Česky „výstup“, anglicky „output“. Každý projekt má svůj seznam produktů (scope). A každý produkt má nějakou formu „popis produktu“, který definuje kvalitu. Kvalitu měříme vlastnostmi, technickými parametry, funkcemi.

Také jako Waterfall, ale ne primárně

Některé týmy fungují primárně „přes akvitity“. Začínají soupisem činností (aktivit), které bude nutné udělat. Tento styl WBS (Work Breakdown Sctructure), resp. waterfall přístup projektová metodika také podporuje, ale až sekundárně. PRINCE2 je primárně produktově orientovaná. Tzn. hlavní je definice produktu a jeho kvalita. Aktivity a činnosti mohou být v plánech, ale jsou vázány na konkrétní produkt.

Příklad: produkt bude STŮL (rozsah / scope), následně „popis produktu“ (kvalita) a až poté seznam aktivit (nakoupím, dovezu, smontuji).

Return of Investment (ROI) - návratnost investice do PRINCE2®

Metodika dlouhodobě snižuje náklady na management projektů. Každý projekt se tak stává zároveň investicí firmy do toho, že ten další bude lepší, levnější, efektivnější.

Nejčastěji je projekt náklad ve stylu "overhead". Cílem je, aby byl "overhehead" zůstal co nejtenční a nejefektivnější.

Takže když srovnáte 2 projekty např. po 2 letech, firma zjistí, že je zvládá levněji a přesněji.

Benefity metodiky:
 • Je flexibilní napříč projektem

 • Manažersky kontroluje odchylky od plánu

 • Strukturovaně organizuje projekt od počátku do konce

 • Standardizuje terminologii, zjednodušuje komunikaci na projektu

 • Zainteresuje management, ale i ostatní role na projektu tam kde je třeba

PRINCE2 vs Scrum

Scrum neřeší témata (jak řídit rizika, issues, Business Case a další)

Scrum, Kanban, Devops a jiné agilní přístupy nejsou konkurenti. Naopak PRINCE2 Agile umí tyto techniky skvěle využít pro efektivní agilní dodávky.

Jednoduše získáte kombinaci toho nejlepšího z tradiční a osvědčené best practice agile frameworků.

PRINCE2 metodika pro řízení velkých i malých projektů

Projektový manažer

Proč projektový manažer potřebuje PRINCE2

PRINCE2 roste na důležitosti více, než kdy předtím. Projektový manažeři čelí mnoha výzvám. Pod tlakem musí být schopni udělat více s méně zdroji.

Projekt je charakteristický tím, že má začátek, konec a definované parametry, které projektový manažer řídí.

Každý projekt je vždy dočasný a zároveň unikátní tím, co uživatelům přináší. Narozdíl od operativních činností je mnohem více rizikový. Motorem nejsou rutinní činnosti a procesy, které bývají v organizaci již zaběhnuté.

Proto práce na projektu vyžaduje precizní manažerský přístup k plánování a řízení. Větší projekty potřebují mít i zcela jasně vymezené role a odpovědnosti. A proč vymýšlet vymyšlené?

Projektová metodika

Procesní model projektového řízení PRINCE2, vás naučí v celém životním cyklu plánovat, řídit, dokončit a úspěšně předat projekty.

7 Principů a 7 Procesů projektové metodiky vám pomůže projekt přizpůsobit podle aktuálních požadavků a prostředí. Tyto principy a procesy jsou flexibilní, škálovatelné, a jednoduše je lze přizpůsobit specifickým požadavkům velkých i malých projektů.

Projektová metodika PRINCE2 dokáže řídit projekty až podle 6 měřitelných parametrů projektu: kvalita, rozsah, rizika, přínosy (benefity), náklady (rozpočet), čas (harmonogram).

To vše výrazně zlepší manažerskou práci. PRINCE2 šablony upgradují kvalitu vaší práce na profesionální úroveň.

Popularita PRINCE2

 • 18 jazykových verzí

 • Populární ve 150+ zemích

 • Mezinárodně uznávaná certifikace

 • 1.000.000+ certifikovaných specialistů

7 Témat PRINCE2

Témata jsou defacto znalosti a poskytují vhled do toho, jak by měl být projekt řízen. Také popisuje, jak by mělo 7 Principů fungovat v praxi.

 1. Business Case: obchodní zdůvodnění projektu. Zde se definují kritéria, za kterých se vyplatí projekt spustit a zda je to vůbec možné.

 2. Organizace: definuje role a odpovědnosti všech zainteresovaných stran v projektu, nejenom projektového manažera.

 3. Quality: definování kvality může být hodně abstraktní věc, proto je důležité zde definovat parametry projektu.

 4. Plans: toto téma popisuje, jak bude dosaženo očekávaných cílů projektu. Zaměřujeme se zde na produkt, harmonogram, náklady, kvalitu a přínosy.

 5. Risk: u každého projektu bychom měli idenfitikovat a vyhodnotit jeho rizika. Negativní rizika jsou hrozby, pozitivní rizika jsou příležitosti.

 6. Change: zde se zpracovávají požadavky na změny a problémy, které se vyskytují v průběhu projektu. Cílem není zabránit změnám, ale odsouhlasit si je ještě předtím, než proběhnou.

 7. Progress: defacto návod na sledování projektu a ochrana před jeho. "vykolejením". Také pomáhá všem zainteresovaným se orientovat napříč projekty v jaké jsou fázi s ohledem na plín projektu.

7 Principů PRINCE2

Principy vás naučí řídit projekt po etapách. Osvojíte si 7 efektivních návyků "best practice", tedy nejlepší osvědčené praxe.

Na projektech získáváme pozitivní i negativní zkušenosti. Metodika PRINCE2 využívá vše dobré i špatné. Je antibyrokratická. Akceptuje, že všechno nemusí být v praxi striktně předepsáno.

 1. Zaměření na produkt "Focus on product": Co bude výstupem projektu a v jaké kvalitě. Tento princip pomáhá nastavit jen takové kroky, které vedou k cíli projektu.

 2. Učení se ze zkušeností "Learn from experience": Sada procesů, které nám pomáhají zlepšovat se v celém životním cyklu projektu. Od přípravy, po ukončení.

 3. Řízení dle výjímek "Manage by exception": Každý projekt může mít odchylky od plánovaného cíle, nebo nastavené tolerance. Tento princip chrání před nekvalitně dodaným projektem.

 4. Přizpůsobení se projektovému prostředí "Tailored to suit the environment": pomůže vybrat projektové minimum, které má i ten nejmenší projekt, nebo jasně určit co více potřebujete.

 5. Kontinuální obchodní zdůvodnění projektu "Continued business justification": Každý projekt má zdůvodnění. Ale pokud již neexistuje, projekt musí být ukončen.

 6. Řízení dle etap "Manage by stages": Tento princip vám definuje, jak projekt naplánovat, řídit jeho etapy a dokončit.

 7. Role a odpovědnosti v projektu "Define Roles & Responsibilities": každý projekt má své role odpovědnosti a komptence.

7 Procesů PRINCE2

Projektová metodika člení projekt na 7 stintů, resp. procesů. Na každý tento proces dohlíží projektový manažer, který se zodpovídá projektovému boardu. Jednotlivé fáze jsou:

 1. Zahájení projektu "Starting up project": určuje co bude výstupem projektu a v jaké kvalitě. Zdůvodňuje účel projektu, zdroje a další informace potřebné pro nastartování projektu.

 2. Nastavení projektu "Initiating a project": tato fáze detailně specifikuje kritéria projektu až do 6 měřitelných parametrů: čas, náklady, kvalita, rozsah, benefity, rizika.

 3. Směřování projektu "Directing a project": jde o nepřetržitý proces od začátku po dokončení projektu. Definuje jeho hranice, určuje směr, definuje jak jej uzavřít.

 4. Kontrola etapy "Controlling stage" projekt je dodáván v balíčkách (workpackage), které rozdělují projekt na menší, lépe měřitelné části. Tento proces dohlíží a reportuje průběh doručování.

 5. Řízení dodávky produktu "Managing product delivery": jde o proces komunikace s projektovým manažerem, který přebírá work package, zajišťuje jeho realizaci a doručení.

 6. Řízení přechodu mezi etapami "Managing stage boundaries" tento proces reviduje každou fázi a rozhoduje o pokračování, aktualizaci business case a řízení vyjímek.

 7. Uzavření projektu "Closing a Project": je vydefinovaný proces, jak a kdy ukončit projekt. Definuje následné akce, zhodnocuje projekt, uvolňuje zdroje a předává výstup klientovi.

6 měřitelných parametrů

Zastaralé metodiky mají co dělat, aby vám pomohli odřídit 3 parametry projektu. Ale v dnešním dynamickém a vysoce konkurenčním prostředí vám tohle stačit nebude.

Rozhodně ne, pokud chcete být více než obyčejný manažer v projektu, který zvládne v projektu ohlídat pouze 3 veličiny:

 1. Náklady (běžná metodika)

 2. Harmonogram (běžná metodika)

 3. Rozsah - výstup (běžná metodika)

S metodikou PRINCE2 zvládnete v projektu měřit a řídit rovnou 6 parametrů.

 1. Rizika (PRINCE2® metodika pouze)

 2. Kvalita (PRINCE2® metodika pouze)

 3. Přínosy (PRINCE2® metodika pouze)

 4. Náklady (PRINCE2® metodika a ostatní)

 5. Harmonogram (PRINCE2® metodika a ostatní)

 6. Rozsah - výstup (PRINCE2® metodika a ostatní)

Projektový manažer a tým

Role a odpovědnosti na projektu podle PRINCE2

Úspěšné projektové řízení není jen o roli projektového manažera. Velké i malé projekty mohou mít celou řadu dalších rolí, nebo zainteresovaných stran.

Project Manager.

Projektový manažer (Project Manager) je klíčovou rolí i autoritou v rámci projektu, přestože nemá nejvyšší postavení.

Zodpovídá, deleguje a reportuje aktivity i úkoly v takovém rozsahu pravomocí, které získá od Projektového výboru (Project Board).

Project Support.

Projektový dohled (Project Support) je volitelná funkce, která v rámci projektu nemusí nutně být, ale v některých případech je cenným pomocníkem.

Tuto funkci lze delegovat na projektového manažera. Vždy závisí na odbornosti, velikosti a požadavcích projektu.

Project Assurance.

Projektový dohled (Project Assurance) řeší a garantuje závazky dodavatelů, uživatelů a managementu.

Project Assurance musí být nezávislý na roli Projektového manažera. Proč? Projektový dohled nemůže z podstaty své funkce delegovat aktivity na projektového manažera.

Project Board.

Projektový výbor (Project Board) je odpovědný za exekutivní, nebo programové řízení, které je důležité pro strategický rozhodnutí na úrovni cílů projektů. Komunikuje s projektovým týmem a klientem (stakeholderem) projektu.

Executive.

Sponzor projektu (Executive) je zodpovědný za projekt v celém životním cyklu. Garantuje, že projekt bude realizován podle schváleného finančního plánu, propojuje požadavky uživatelů, investorů a dodavatelů.

Team Manager.

Týmový manažer (Team Manager) garantuje výrobu – dodání produktů v takové kvalitě, harmonogramu a rozpočtu v jakém to požaduje Projektový manažer (kterému se mj. zodpovídá a reportuje).

Senior Supplier.

Hlavní dodavatel (Senior Supplier) zastupuje zainteresované strany zodpovědné za návrh, vývoj a implementaci projektu / produktu. Zopovídá za kvalitu ze strany dodavatelů a za technickou integritu / kompatibilitu projektu.

Čím je projekt komplexnější, tím více může být Senior Suppliers v rámci jednoho projektu. Vzhledem ke specializacím, požadovaným odborným znalostem s ohledem na rozmanitost dodavatelů...

Senior User.

Hlavní uživatel (Senior User) je zodpovědný za specifikaci uživatelských požadavků v rámci realizovaného projektu. Kontroluje zda finální řešení splňuje uživatelské nároky a požadavky odpovídají zadání z pohledu kvality, funkcionalit a uživatelské přístupnosti.

Větší a komplexnější projekty mohou mít v roli Senior Usera i více manažerů. Hlavní uživatel i po ukončení projektu dál zastupuje požadavky na úrovni, programového či uživatelského rozhraní.

Change Autority.

Změnová komise (Change Autority). Projektový výbor může delegovat pravomoce potřebné pro změnové plány, žádosti o změnu a další vyjímky na samostatnou skupinu, nebo jednotlivce, kterým je Change Autority.

Projektový manažer může převzít některé pravomoce a kompetence od Změnové komise, což může usnadnit realizaci projektu (např. například Work Packages).

PRINCE2 5th a 6th edition

PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition

Obě verze jsou aktuální a mezinárodně platné. Mají stejné Principy, Procesy a zásadně se neliší ani metodika. Zásadní rozdíl je v tom, že PRINCE2® 5th edition je česká verze a PRINCE2® 6th edition je verze anglická s meenším redesignem kapitol.

PRINCE2 kurzy a certifikace

Certifikace PRINCE2 se stala standardem nejenom na pozicích projektového manažera. Každý manažer, který nezastává projektovou pozici ji může využít jako jednotlivec, nebo i pro týmovou spolupráci. Certifikační schéma PRINCE2 vás připraví na pozici projektového manažera ve 2 úrovních:

PRINCE2 Foundation

Základní certifikační kurz, ve kterém si osvojíte 7 Principů, 7 Procesů. Naučíte se jak připravit projekt, zpracovat jeho plán a získáte techniky potřebné pro řízení projektu v celém životním cyklu. PRINCE2 Foundation certifikát je s doživotní platností. Certifikace je kritérium pro navazující kurz PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 Practitioner

Navazuje na předchozí (základní úroveň). Díky těmto znalostem si zde prohlubujete svoji kvalifikaci na konkrétních scénářích a v situacích, které řeší každý projektový manažer, nebo vedoucí projektové kanceláře.

Přizpůsobení metodiky (tailoring)

Flexibilita a snadná přizpůsobitelnost potřebám projektu byla vždy silnou stránkou PRINCE2. Metodika je mezi odbornou veřejností známa jako extrémně univerzální.

Pro posílení vedoucí pozice došlo k rozpracování právě přizpůsobení metodiky na míru projektu. Avšak základ metodiky, tj. 7 Principů, Procesů a Témat zůstal zachován.

Projektové minimum

Lze využít metodiku na malé projekty?

PRINCE2 "minimum" je odpovědí na jeden z nejčastějších dotazů: Jaké jsou minimální požadavky na projekt? V poslední verzi PRINCE2 je stanoveno minimum projektového manažera, které nesmí chybět ani v tom nejmenším projektu.

Proto bylo stanoveno povinné “Minimum” projektu pro optimální využití. S touto filosofií došlo i k rekonstrukci kapitoly Tailoring, která tvořila samostatnou závěrečnou část PRINCE2 Manuálu. V nové verzi je tak Tailoring součástí každé kapitoly.

Axelos, PeopleCert a TAYLLORCOX

Office of Government Commerce (dříve).

Zakladatel metodiky, původní držitel certifikačního schema. Za jejím vznikem (rok 1996) stojí reformní rozvojová skupina veřejné správy Velké Británie: Cabinet Office (Úřad vlády), resp. její podřízená organizace OGC (Office of Government Commerce) ve spolupráci s další organizací APMG - International, která je jedním z Examination Institutů pro org. Axelos.

Licenční práva a duševní vlastnictví byla v kompetenci OGC celých 18 let. Od roku 2014 je držitelem výhradních práv nově vzniklá skupina AXELOS.

Axelos nyní intenzivně rozvíjí PRINCE2.

Organizace vytvořená v trojkoalici společně Úřadem vlády (Cabinet Office) jménem Jejího Veličenstva (HMG - Her Majesty's Government) Velké Británie a také spol. Capita plc – největší společnosti na úrovni státní správy, místní samosprávy a soukromého sektoru. Využití metodiky zůstává od počátku bezplatné, PRINCE2 může volně využívat kdokoliv.

Axelos chce pracovat na pravidelné aktualizaci, aby metodika stále odpovídala aktuálním manažerským nárokům na řízení projektů.

PRINCE2® Certifikace

Od 1.1.2022 se veškeré zkoušky PeopleCert skládají elektronicky. Absolventi kurzu získají "PRINCE2 Exam Voucher".

PRINCE2® Foundation certificate

 • Certifikát: doživotní

 • Délka zkoušky: 60min.

 • Formát: výběr odpovědi

 • Jazyk testu: čeština /angličtina

 • Minimální score: 65% (33 odpovědí z 60)

 • Navíc +25% času pokud je zkouška v jiném, než manteřském jazyku.


PRINCE2® Practitioner certificate

 • Platnost certifikátu 3 roky

 • Délka zkoušky: 2h a 30min

 • Formát: Scénář a otázkami

 • Jazyk testu: čeština /angličtina

 • Minimální score: 66% (38 odpovědí z 68)

 • Navíc +25% času pokud je zkouška v jiném, než manteřském jazyku.

Prerekvizity

Kvalifikační předpoklady pro úroveň Practitioner

Před závěrečnou zkouškou PRINCE2® Practitioner je nutné doložit jednu z níže uvedených certifikací. Absolventi se tedy nemusí prokázat jen certifikací PRINCE2 Foundation. Axelos sice uznává i další certifikace, na druhou stranu tento kurz navazuje a prohlubuje znalosti získané v úrovni PRINCE2® Foundation.

Proto je více než vhodné před nástupem na kurz ovládat Principy, Procesy, Témata a glossář. Těm, kteří nemají znalost metodiky (absolventi PMP, CAPM, IPMA) tedy doporučujeme absolvování PRINCE2® Foundation.


Prerekvizity PMI

 • Project Management Professional (PMP)

 • Certified Associate in Project Management (CAPM)


Prerekvizity IPMA

 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)

 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)

 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)

 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Loading...